školení řidičů referentských vozidel 2019

Novinky pro rok 2019

od 1.10.2018 došlo ke změnám v zákoně o provozu na pozemních komunikacích v 361/2000Sb.

§6 Povinnosti řidiče:

V tomto paragrafu vzikl nový odstavec, o povinnosti podrobit se na výzvu policisty následujícím kontrolám:

a) umístění upevnění uložení nákladu

b) hmotnosti, poměry hmotností v soupravě, podmínky spojitelnosti

c) nebo celkově podstoupit Technickou silniční kontrolu

 

TECHNICKÁ SILNIČNÍ KONTROLA:

může být provedena:

a) na místě (tzn. policista se stává kontrolnímm technikem STK)

b) v mobilní technické kontrole (rozložená STK na parkovišti)

c) v nejbližší STK (vzdálenost od místa nesmí překročit 8 km)

 

-o výsledku provedené kontroly vydá policie řidiči protokol s výsledkem (výsledky mohou být stejné jako u klasické STK)

- vyhověl

- vyhovel s lehkou závadou,

- vyhověl s vážnou závadou (na 30 dnů)

- nevyhověl s nebezpečnopu závadou

 

-policie platí kontrolu tomu, kdo jí provedl (např. STK), pokud najde vážnou nebo nebezpečnou závadu, platí řidič následně kontrolu policii.

 

-zjisti-li se Nebezpečná závada (ohrožující provoz na pozemních komunikacích) zadrží policie ORV (malý technický průkaz) a následně o tom vydá o tom řidiči doklad

 

Zadržené ORV spolu s protokolem pošle policie nejpozději druhý den na úřad dle registrace. Pokud nemá na místě řidič ORV, je povinen odevzdat ho do 5 dnů.

 

Pro navrácení nutno předložit protokol z STK o odstranění závad (ten po dobu 5ti dnů nahrazuje zadržené ORV.

§41 jízda vozidel s právem přednostní jízdy

-Nově nemusí mít maják pouze modrou barvu, ale může být i kombinace modré a červené

 

-Nejdůležitější změna od 1.10.2018 je ve vytváření záchranářské uličky na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

 

citace zákona: "Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích."

záchranářská ulička

záchranářská ulička

změny v zákoně 56/2001Sb. o technické způsobilosti vozidel

1) Jsou uzákoněny nové registrační značky začínající písmeny EL: pro elektro a vodíkové pohony

(výhody jim plynou např.: dálnici zdarma a úlevy při parkování ve městech)

 

2) S narůstajícím bojem proti stáčení kilometrů u prodávaných vozidel je uzákoněna povinnosti vystavovat protokol při změně počítadla ujeté vzdálenosti pro všechny osoby.

 

při změně stavu počítadla ujeté vzdálenosti (výměna, nebo jiný zásah) je nutno o tom vystavit protokol vystaví ho osoba, která změnu provedla (nejenom bazar, ale i soukromá osoba, kdokoli kdo změnu uskutečnil)

Protokol musí obsahovat: VIN, stav km před a po, datum a důvod změny, identifikaci osoby která provedla zásah

Tento protokol pak následně předá při nejbližší EVIDENČNÍ KONTROLE

Při nesplonění podmínek pokuta až 500.000,-

 

3) Nové lhůty STK u motocyklů. Nyní nově po první registraci je první STK po 6 letech a následně v pravidelném intervalu 4 roky

 

4) Pokud má provozovatel vozidla zřízenou Datovou schránku, tak 60 dnů před vypršením STK mu zašle státní správa upozornění o blížícím se konci lhůty.

nová vyhláška č.341/2014, příloha č.12, provádějící zákon 361/2000 sb.

Po letech diskuzí dolšo ke změně obsahu povinné výbavy vozidel.

 

POVINNÁ VÝBAVA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 

a) Prostředky pro případ defektu pneumatiky (v tomto vyhláška připouští 4 možnosti jak)

 

a1) rezervní kolo, hever, klíč

a2) bezdemontážní sada pro opravu (kompresor a zalepovací náplň)

a3) pneumatiky, které jsou schopny nouzového dojetí po bočnici (např. Runflat u BMW)

a4) smlouva o trvalé asistenci na území celé ČR

 

b) Lékárnička

-nově bez omezení platnosti, ale musí být nepoškozená a uložená mimo dopadu slunečního záření)

 

c) výsražný trojúhelník

 

Tzn. že z povinné výbavy zmizely žárovky a pojistky.

 

Pozor, na reflexní vesty (sice zde uvedeny nejsou, ale to neznamená, že je nemusí řidič používat např. při nouzovém stání.) = Vestu pořád ve vozidle mít MUSÍTE.

 

POVINNÁ VÝBAVA MOTOCYKLY

 

a) lékárnička

povinnosti při řízení služebního vozidla

Maximální doba řízení služebního vozidla činí 4,5 hodiny. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 min. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut.

 

Povinnost vést evidenci jízdy (kniha jízd) v jakékoli formě, např: kniha ve vozidle, elektonické hlídání pomocí GPS modulů a pod.

pro opakování § Povinnosti řidiče - vybraná ustanovení

a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky,

 

b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,

 

c) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete

 

d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou a na výcvikové vozidlo autoškoly

 

e) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, popřípadě jinou návykovou látkou

 

f) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu,

 

g) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním

 

h) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno

 

ch) smí přepravovat dítě jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky

pro opakování § Rychlost jízdy - vybraná ustanovení

rychlosti obecně

rychlosti obecně

rychlosti na přejezdu

rychlosti na přejezdu

ostatní rychlosti

ostatní rychlosti

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
© 2012 - 2023