Školení řidičů referentských vozidel 2022

Letošní školení je zaměřeno na novelizaci zákona 361/2000 Sb., která je platná od 1.1.2022. Vybrali jsme pro Vás několik důležitých změn. Další změny které zde nejsou uvedeny, nemají reálný dopad na situaci v silničním provozu. Jedná se spíše o změny právních formulací.

Novinky pro rok 2022- změny v zákoně 361 o provozu na pozemních komunikacích

§ 9 Povinnosti přepravované osoby

Zde přibyl nový odstavec ve znění:

 

(8) Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění přepravované osoby dle této věty jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně. Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

VYSVĚTLENÍ: Toto se vztahuje především na spolujezdce na motocyklu - ten se může podílet negativním ovlivňováním rovnováhy. Dále například na pojízdné pivní cyklobary a podobná vozidla.

ilustrační obrázek k § 9

ilustrační obrázek k § 9

§ 17 Předjíždění

Asi nejvíce diskutovaná změna zákona. Týkající se předjíždění cyklistů.

 

(6) Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km. h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

 

Vysvětlení k následujícímu odstavci:

 

a) Objíždění x Přejíždění

 

Objíždí se stojící vozidlo, nebo jiná překážka, která se ale NEPOHYBUJE. Tzn. statická věc. Tímto nelze brát tuto situaci jako objíždění ale vždy jako předjíždění. Toto je mezi řidiči dost často rozšířený mýtus.

 

b) Podélná čára souvislá x Podélná čára přerušovaná

podélná čára souvislá

podélná čára souvislá

podélná čára přerušovaná

podélná čára přerušovaná

Podélná čára souvislá - Změna k 1.1.2022 -

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.

Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

 

Podélná čára přerušovaná

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.

Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.

 

Vysvětlení: Podélná čára souvislá nezakazuje předjíždění, jak si někteří mylně myslí, ale zakazuje při předjíždění takovou čáru přejet. Avšak nově od 1.1.2022 je MOŽNÉ ji přejet či přesáhnout při předjíždění cyklisty. Tzn. dle staré úpravy šlo cyklistu předjet i v úseku s podélnou čárou souvislou, pokud jí řidič vozidlem nepřesáhl. Dle nové úpravy jí může řidič přesáhnout při předjíždění cyklisty.

 

 

c) místa s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/hod

 

Tyto úseky pozemní komunikace jsou stanoveny obecnou, nebo místní úpravou zákona (většinou dopravními značkami). Zde tedy stačí odstup od předjížděného cyklisty 1 metr. POZOR: nelze z toho usuzovat, že to platí vždy když pojedu rychlostí nižší než 30km/h.

nejvyší dovolená rychlost

nejvyší dovolená rychlost

zóna s dopravním omezením

zóna s dopravním omezením

cyklistická zóna

cyklistická zóna

d) zákonné ustanovení pro jízdu cyklistů především ve vztahu k ostatním řidičům

 

d1)

Pokud se cyklista pohybuje po pozemní komunikaci, řídí se obecnou úpravou provozu, jako kterýkoli jiný účastník. Tedy pohybuje se vpravo, při pravém okraji pozemní komunikace. V této situaci, se řidiči ostatních vozidel při jeho předjíždění chovají tak, jak bylo uvedeno výše.

 

- musí být při předjíždění 1,5 metru.

 

d2)

Pokud je na komunikaci zřízen a vyznačen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, musejí se ostatní řidiči chovat dle § 14 zákona 361. Tento vyhrazený jízdní pruh je označen svislou dopravní značkou.

vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty- svislá značka

vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty- svislá značka

Do vyhrazeného jízdního pruhu se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi vyhrazeným jízdním pruhem a okrajem vozovky dostatek místa. Při vjíždění do vyhrazeného jízdního nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě vozidlo, které jede ve vyhrazeném jízdním pruhu.

 

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

 

Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

 

- jde o jízdu v jízdních pruzích, takže nemusí být 1,5m

d3)

Jízdní pruh pro cyklisty vyznačený pouze vodorovnou dopravní značkou:

Je-li vyznačen jízdní pruh pouze vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty stanovuje zákon následující pravidla:

vodorovná značka

vodorovná značka

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

 

Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

 

Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

 

- jde o jízdu v jízdních pruzích, takže nemusí být 1,5m

d4)

Piktogramový koridor pro cyklisty - zde je situace jiná, než v případě vyhrazeného jízdního pruhu. Tato značka má pouze informační a výstražný charakter. Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů. Tento způsob značení se užívá, pokud není dostatek prostoru na zřízení vyhrazeného jízdního pruhu. Cyklisté tohoto koridoru nemusí využívat a ostatním řidičům není zakázáno tohoto používat k jízdě.

 

- musí být při předjíždění 1,5 metru.

Piktogramový koridor

Piktogramový koridor

§ 18 rychlost jízdy

Zde se od 1.1.2022 změnila pravidla pro rychlost jízdy vozidel IZS převyšující 3500kg. Tato změna nemá přímí význam pro ostatní řidiče, má pouze informativní charakter.

 

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, vozidla základní složky integrovaného záchranného systému a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km. h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km. h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km. h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km. h-1.

 

Vysvětlení: vozidla IZS mohou jet mimo obec max 90km/h bez ohledu na jejich hmotnost. Tzn i s automobilem přes 3,5 tuny. Toto samozřejmě platí pokud nepoužívají výstražného znamení mordré, nebo modročervené barvy. Pokud ho používají, není jejich rychlostní limit stanoven.

vozidlo IZS přesahující 3500kg.

vozidlo IZS přesahující 3500kg.

§ 81 Rovnocennost řidičských oprávnění

Dle znění zákona platného od 1.1.2022 se mění rozsah řidičskéo oprávnění skupiny C.

 

d) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1 a T,

 

Posledních několik let, byly tyto skupiny rozděleny, takže kdo získal ř. p. sk C na nákladní vozidla přes 3500 kg, nesměl jezdit s traktorem. Nyní se to vrací do původního schématu a všichni držitelé skupiny C budou smět řídit i traktory.

ř. p.

ř. p.

7211

7211

§ 124 STÁTNÍ SPRÁVA Působnost

V tomo paragrafu přibyla pravomoc pro obecní policii. Ta může nově pokutovat i tyto přestupky:

 

c) užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s § 14 odst. 1 nebo nesplněním povinností stanovených v § 14 odst. 2,

 

e) porušením povinnosti přepravované osoby, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla, během jízdy nebo bezprostředně před jejím zahájením nepožít alkoholický nápoj nebo neužít jinou návykovou látku nebo nezahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

Jedná se vlastně o situace, které byly popsány výše.

obecní policie

obecní policie

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb. - Bodový systém

Bodový systém se rozšířil o nový přestupek, který je ohodnocen 2 body.

 

"neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě"

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
© 2012 - 2023