ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL PRO ROK 2023

Na přelomu roku 2022/2023 nedošlo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ani v jiných souvisejícíh zákonech pro řízení motorových vozidel, k žádným výraznějším změnám.

 

Školení má za cíl připomenout a vysvětlit některé vybrané situace v silničním provozu.

1. Policie a provoz na pozemních komunikacích - vybraná ustanovení zákona

Kde všude v silničím provozu narazíte na policii? Jaké jsou její pravomoce? Kdy máte povinnost jí zavolat při řešení nestandartních situací?

§ 2 Vymezení základních pojmů

křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen "policista"), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen "vojenský policista") nebo usměrňován strážníkem obecní policie,

řízená křižovatka

řízená křižovatka

§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

odst. b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty.....

§ 5 Povinnosti řidiče

odst. f) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, popřípadě jinou návykovou látkou.

orientační dechová zkouška

orientační dechová zkouška

§ 6 Řidič motorového vozidla je dále povinen

Předložit doklady (ŘP, ORV, popřípadě lékařský posudek a profesní průkaz) na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

 

Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu.

silniční kontrola

silniční kontrola

§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla

Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením vozidel Vojenské policie, policie, celní správy, obecní policie, Vězeňské služby a vozidel jednotek požární ochrany podle zvláštního právního předpisu.

§ 27 Zastavení a stání

O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

ostranění vozidla

ostranění vozidla

§ 41 Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

§ 45 Překážka provozu na pozemních komunikacích

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1 (např. správce komunikace) vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

§ 46 Zastavení vozidla v tunelu

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.

§ 47 Dopravní nehoda

Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policii.

dopravní nehoda za účasti Policie

dopravní nehoda za účasti Policie

§ 75 Řízení provozu pokyny policisty

Policista řídí provoz na pozemních komunikacích změnou postoje a pokyny paží; přitom zpravidla používá směrovku, kterou drží v pravé ruce. Jeho pokyny znamenají pro řidiče i chodce

 

a) "Stůj!" pro směr, ke kterému stojí policista čelem nebo zády; řidič je povinen zastavit vozidlo,

b) "Pozor!", vztyčí-li policista paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou; řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě; řidič jedoucí ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo; je-li však již tak blízko, že by nemohl bezpečně zastavit vozidlo, smí pokračovat v jízdě,

c) "Volno" pro směr, ke kterému stojí policista bokem; řidič může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo,

d) má-li policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, znamená to "Stůj!" pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku policisty a "Volno" pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku policisty; řidič přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty je povinen zastavit vozidlo; řidič přijíždějící k levému boku policisty může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo; řidič přijíždějící směrem k čelu policisty smí odbočovat jen vpravo; chodci smějí přecházet vozovku jen za zády policisty.

 

Zastavuje-li řidič při řízení provozu podle odstavce 1 písm. a), b) a d) na křižovatce, je povinen zastavit před hranicí křižovatky.

 

Policista může při řízení provozu dávat kromě pokynů uvedených v odstavci 1 i jiné pokyny, například "Zrychlit jízdu!" vodorovným kýváním paže přes střed těla nebo "Zpomalit jízdu!" kýváním paže nahoru a dolů. K zdůraznění svého pokynu může policista užít znamení píšťalkou.

§ 76 Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

Pokyny policisty, strážníka obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské pořádkové služby jsou nadřazeny přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.

§ 79 Zastavování vozidel

Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla, vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu.

Z jedoucího vozidla se dává toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista, vojenský policista, celník nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

§ 79a Měření rychlosti vozidel

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

2. Přechody pro chodce

§ 2 Vymezení základních pojmů

přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce - svislá značka: označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.

 

Přechod pro chodce - vodorovná značka: vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.

 

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty: označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

§ 5 Povinnosti řidiče

Řidič nesmí: ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje

 

Řidič musí: snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,

Místo pro přecházení

Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.

Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

místo pro přecházení

místo pro přecházení

3. Otáčení

Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování (§ 21) - tzn. především:

 

a) dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát

zvýšené opatrnosti

b) dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti,

protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím

jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní

pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty

 

a při otáčení na křižovatce též ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 22) - tzn. především:

 

-řídit se značkami upravujícími přednost a při jejich absenci pravidlem pravé ruky

4. Povinnosti při řízení služebního vozidla

1. Dodržovat bezpečností přestávky. Nejpozději po 4,5 hod. řízení nutná pauza min 30 min

2. Vést knihu jízd (papírově, elektronicky či jinak)

3. Řidič odpovídá za technický stav vozidla (i když je služební)

4. Dodražovat další interní nařízení a směrnice vydané Vaší společností (liší se podle zaměstnavatele)

5. Postupovat v souladu s návodem k obsluze vozidla

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
vyrobilo AG25 s.r.o., 2012