Školení řidičů referentských vozidel pro rok 2024

K 1.1.2024 dochází k mnoha změnám v legislativě.

Změna zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozmeních komunikacích

1

citace zákona:

"Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě řízení nebo jiného postupu provést zápis do technického průkazu vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 tento zápis neprovede, technický průkaz vozidla odejme a technický průkaz vozidla již nevydá. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024."

vysvětlení:

Technický průkaz jako takový přestává od 1.1.2024 existovat. Není nutné ho chodit odevzdávat, ale při jakékoli změně údajů, např. prodej apod., se již znovu nevydá. Nahradí ho v plném rozsahu Osvědčení o registraci vozidla, ve kterém budou údaje o vozidle v aktuálně platném rozsahu.

Změna zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

citace zákona:

" Řídit motorové vozidlo může........v případě řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění podle § 123c odst. 3, to platí nejdříve 30 dnů před uplynutím lhůty podle § 123d odst. 1."

vysvětlení:

Týká se řidiče, který měl uložen trest 1 rok zákazu řízení za 12 trestných bodů. Dle staré legislativy mohl jít na povinné přezkoušení až po uplynutí celé doby trestu. Nyní bude moci projít autoškolou a zkouškou již měsíc před vypršením trestu.

§ 5 Povinnosti řidiče

citace zákona:

"řidič musí: mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se v souvislosti s nouzovým stáním mimo vozidlo na pozemní komunikaci; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla."

vysvětlení:

Ve starém znění zákona byla povinnost nosit vestu při nouzovém stání pouze MIMO OBEC. Tato nesmyslná podmínka je ze zákona ostraněna. Je tedy povinností mít na sobě vestu VŽDY pokud se řidič nachází mimo vozidlo v souvislosti s nouzovým stáním. Takže nejen mimo obec ale i v obci.

poznámka:

Přesto, že zákon stanovuje podmínku mít vestu pouze pro řidiče, je samozřejmě ideální, aby jí měli i ostatní cestující. Pokud se tedy budou nacházet na komunikaci-mimo vozidlo. Je dobré mít ve vozidle tolik vest, kolik je cestujících. Je to pár korun při nákupu, ale dokáží zachránit život.

vesty

vesty

§ 5 Povinnosti řidiče

citace zákona:

"řidič nesmí:

k) řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

l) řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost."

vysvětlení:

Toto ustanovení bylo v obecné rovině platné vždy, ale nyní je zakotveno v paragrafu a přesně specifikováno tak, aby se zajistila jeho lepší vymahatelnost. Za nedodržení tohoto ustanovení bude

pokuta konkrétně v rozmezí od 4000 Kč do 10000 Kč a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.

nečitelná RZ

nečitelná RZ

§ 6 Povinnosti řidiče

citace zákona:

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

"a) řidičský průkaz; to neplatí, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky,

b) osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, pokud je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče (pro skupiny ř. o C, D); to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu nebo je tato skutečnost zapsána v centrálním registru řidičů,

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o držitele řidičského oprávnění, který je starší 65 let a je povinen podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám."

 

"Řidič motorového vozidla je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen předložit ke kontrole výše uvedené doklady. Nemá-li povinnost mít některý z těchto dokladů při řízení u sebe, může namísto jeho předložení prokázat svou totožnost."

 

dále ze zákona 168/1999Sb. (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

"§ 17 Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky."

vysvětlení:

Od 1.1.2024:

NEMUSÍ řidič u sebe vozit řidičský průkaz (pokud jde o ř. p. vydaný Českou republikou)

NEMUSÍ řidič u sebe vozit ORV (malý techn. průkaz)

NEMUSÍ řidič u sebe vozit profesní průkaz (u skuipin C, D)

 

Místo výše uvedených dokladů, řidič MŮŽE pouze prokázat svou totžnost.

 

V zákoně 168/1999Sb, o pojištění ale ke změně nedošlo, tudíž zelenou kartu MUSÍ řidič předložit při kontrole.

-dle rozhodnutí Ministerstva z roku 2020 je možné jí předložit v elektronické podobě. (např. v telefonu)

 

!!! pozor, všechny výše uvedené skutečnosti ale platí pouze na území ČR !!!

doklady

doklady

Pokud řidič předloží ŘP, nebo ORV který byl dříve prohlášen za zadržený, nebo byl řidiči dříve vysloven zákaz řízení, bude mu dokald bezodkladně odejmut.

 

Zapomenutí lékařského posudku pro řidiče nad 65 let

Od 1. 1. 2024 již nehrozí zákaz řízení řidičům starším 65 let, kteří zapomenout a nemají u sebe při řízení zdravotní posudek od lékaře. Nově mohou dostat jen pokutu a úřad si pak vyžádá doložení posudku. (s tím může souviset i návštěva lékaře, pokud na to důchodce zapomněl a prohlídku neabsolvoval).

§ 18 Rychlost jízdy

citace zákona:

"Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích lze na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy nebo na dálnici lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost, maximálně však o 20 km/h."

vysvětlení:

Maximální rychlost na dálnici zůstává dle zákona 130 km/h. Avšak mohou být úseky, kde bude dopravní značkou povolena rychlost vyšší, až do hodnoty 150 km/h.

150 km/h

150 km/h

§39 provoz v obytné, pěší, cyklistické a sdílené zóně

Zavádí se zcela nový druh zóny a to tzv. SDÍLENÁ ZÓNA.

V následujcím přehledu jsou připomenuty základní pravidla a rozdíly v jednotlivých zónách.

obytná z.

obytná z.

1) OBYTNÁ: V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny. Rychlost nejvýše 20 km. h-1. Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Chodci musí umožnit jízdu vozidlům. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

pěší z.

pěší z.

2) PĚŠÍ: V pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky. Rychlost nejvýše 20 km. h-1. Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Chodci umožnit vozidlům jízdu. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

cyklistická z.

cyklistická z.

3) CYKLISTICKÁ: V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje. Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky. Rychlostí nejvýše 30 km. h-1. Řidiči musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Cyklisté musí umožnit motorovým vozidlům jízdu. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

sdílená zóna

sdílená zóna

4) SDÍLENÁ: Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu. Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě. Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla. Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km. h-1 Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

sdílená zóna - příklad

sdílená zóna - příklad

VÝJEZD ze zóny: Při vjíždění ze stezky pro cyklisty nebo z obytné, cyklistické nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.

Konec zóny = DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ

Konec zóny = DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ

Pokud není ve výše uvedeném přehledu stanoveno jinak, platí ve všech výše uvedených zónách obecná ustanovení zákona o silničním provozu.

§ 53 Chůze

citace zákona:

Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak nebo pokud nejde o užití chodníku vozidlem základní složky integrovaného záchranného systému nezbytné k plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností nebo vozidlem obecní policie při plnění jejích úkolů.

vysvětlení:

Nově smí jezdit po chodníku složky IZS a obecní policie, při plnění jejich úkolů.

§ 81 Rovnocennost řidičských oprávnění

Zde se zvětšill rozsah toho, jaká vozidla smí řídít držitel ř. p. sk B.

 

1) Co platilo už v roce 2023 a platí i nadále:

- vozidla do největší povolené hmotnosti 3500 kg (s vyjímkou motocyklů)

- vozidla určená k přepravě max 8 osob kromě řidiče

- k výše uvedeným vozidlům je možnost připojit přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

- k výše uvedeným vozidlům je možnost připojit přípojné vozidlo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

- motocykl do 125 ccm (a současně do 11 kW) s automaticku převodovkou

- pokud je řidič starší 21 let, sk. B ho opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

 

2) Co platí navíc od roku 2024:

- pokud je řidič starší 21 let, sk. B ho opravňuje také k řízení snežných skůtrů

- pokud je držitel ř. p. sk. B minimálně 2 roky, opravňuje ho také k řízení vozidel bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg. To ale platí pouze za podmínek:

 

a) jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně bio-metanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla,

b) je hmotnost převyšující 3500 kg způsobena výlučně hmotností pohonného systému vozidla používajícího palivo nebo zdroj energie podle písmene a) ve srovnání s hmotností pohonného systému vozidla stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie a

c) hmotnost přepravitelného nákladu ve vozidle používajícím palivo nebo zdroj energie podle písmene a) není zvýšena oproti hmotnosti přepravitelného nákladu ve vozidle stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie.

vysvětlení:

Držitel skupiny B s minimálně 2 letou praxí bude smět řídit i vozidlo přes 3500 kg, které je vybaveno alternativním pohonem, maximálně však do hmotnosti 4250kg. Toto vozidlo musí být určené pro přepravu nákladu a bez vleku. (Dodávka na baterie je sama o sobě tak těžká, že už by nic neuvezla...)

§ 83a Řidičský průkaz na sk. B od 17 let- řízení s mentorem

l 17

l 17

Jedna z nejpřevratnějších novinek za dobu platnosti zákona. Od 1.1.2024 je možnost získat ř. p. sk B již v 17 letech.

 

Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen „sedmnáctiletý řidič“) je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

 

Funci mentora může vykonávat pouze osoba:

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) která s takovým zápisem souhlasí.

 

Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Mentor nesmí vykonávat doprovod pokud je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. Dále po povinnen na výzvu Policie prokázat svojí totožnost a podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

!!! Tento systém platí pouze na území ČR !!!

§ 102f Tzv. řidičský průkaz na zkoušku

Zavedena nová podmínka pro začínající řidiče do 2 let od získání řidičského průkazu.

 

Platí povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů, pokud:

 

- v prvních dvou letech spáchá přestupek, nebo trestný čin za 6 trestných bodů

- mu byl v prvních dvou letech uložen zákaz činnosti

 

Když úřad zaznamená výše uvedený přestupek, vyzve řidiče k absolvování

- nutno absolvovat a předložit na úřadě potvrzení o absolvování do 3 měsíců, jinak pozbyde ř. o.

 

- po dobu pozastavení, nebo pozbytí řidičského oprávění přestává běžet lhůta 2 let

Nové dopravní značky

V letošním roce přibylo a pozměnilo se několik dopravních značek. První z nich je značka Sdílené zóny, která již byla uvedena a vysvětlena výše. Ostaní změny jsou násedující:

parkoviště P+D

parkoviště P+D

Parkoviště P + D

Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.

sanitace obytných automobilů

sanitace obytných automobilů

Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel

 Značka označuje servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Zastavovací terč

Zastavovací terč

Zastavovací terč pro střídavý provoz

 Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

 Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

bezpečný odstup

bezpečný odstup

Bezpečný odstup - značka má oproti loňsku změněné grafické vyjádření

 Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.

 Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

bezpečný odstup vodor.

bezpečný odstup vodor.

Bezpečný odstup -značka existovala, ale od 1.1.2024 má změněn výklad

 

Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Novela bodového systému

Základní změna:

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Službu si musí aktivovat přes Portál dopravy. Úřad pak bude řidiči stav jeho bodového konta zasílat elektronicky. Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče = poplatek 100 Kč

 

V následující tabulce jsou uvedeny nové sazby za jednostlivé porušení zákona platné od 1.1.2024

Nově v zákoně také není kategorie tzv. oprakovaných přestupků.

BODY

PŘESTUPEK

POKUTA

ZÁKAZ

 

6

řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7-25tis

6-18měs

 

6

řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

7-25tis

6-18měs

 

6

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

25-75tis

18-36měs

 

6

způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

individuálně

individuálně

 

6

otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla

7-25tis

 

 

6

vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno

7-25tis

 

 

6

předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno

7-25tis

 

 

6

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km. h-1 a více v obci nebo o 50 km. h-1 a více mimo obec

7-25tis

6-18měs

 

6

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

7-25tis

4-6měs

 

6

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání

4-10tis

 

 

6

řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady

4-10tis

 

 

 

 

 

 

 

BODY

PŘESTUPEK

POKUTA

ZÁKAZ

 

4

omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

4-10tis

 

 

4

neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody

7-25tis

4-6měs

 

4

nedání přednosti v jízdě

4-10tis

 

 

4

řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel

25-75tis

18-36m.

 

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

2-5tis

 

 

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km. h-1 a více v obci nebo o 30 km. h-1 a více mimo obec

4-10 tis

 

 

4

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený

7-25tis

18-36m.

 

4

řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

25-75tis

 

 

4

ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

2-5tis

 

 

4

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

2-5tis

 

 

4

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem

4-10tis

 

 

 

 

 

 

 

BODY

PŘESTUPEK

POKUTA

ZÁKAZ

 

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km. h-1 a více

2-5tis

 

 

2

řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti (C, D)

7-25tis

6-18měs

 

2

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

4-10tis

 

 

2

neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

4-10tis

 

 

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
© 2012 - 2023